Privacyverklaring

Kind Centraal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen  we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Kind Centraal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

Als Kind Centraal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact  met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens beschreven onder aan dit document.  Per 25 mei geldt de AVG, Europese wetgeving op het gebied van privacy. Kind Centraal gevestigd te  Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61719072, beschrijft hieronder haar  Privacyreglement. Hierin leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden  we uw gegevens verwerken, op basis van welke grondslagen wij dit doen, aan wie we uw gegevens  verstrekken, hoe lang we uw gegevens bewaren en welke maatregelen wij treffen om uw gegevens te  beschermen. Ook wijzen we u graag op uw privacy rechten om uw gegevens te kunnen inzien, bewerken of  verwijderen.  

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, gaat u middels het ondertekenen van de  hulpverleningsovereenkomst akkoord met ons privacyreglement.  

1. Toepassing  

Dit privacyreglement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kind  Centraal persoonsgegevens verwerkt: 

2. Verwerking van persoonsgegevens  

Kind Centraal de Basis verwerkt persoonsgegevens die:  

3. Doeleinden verwerking 

Kind Centraal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

4. Rechtsgrond  

Kind Centraal verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:  — toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat  dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de  intrekking;  

5. Verwerkers  

Kind Centraal kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die  uitsluitend volgens instructies van Kind Centraal persoonsgegevens verwerken. Kind Centraal sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  

6. Persoonsgegevens delen met derden  

Kind Centraal deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de hulpverlening (bijvoorbeeld een  verwijzing of een samenwerkende collega in hoofd -of onderaannemerschap) is aangewezen of voor het  voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wanneer er sprake is van een samenwerking tussen Kind  Centraal en een andere zorgaanbieder in het construct van onderaannemerschap, dan ligt hier altijd een  wettelijke samenwerkingsovereenkomst onder waarbij 

ook de andere zorgaanbieder voldoet aan de AVG-wetgeving. Het cliëntdossier is in deze situatie eigendom en  de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, waarmee tevens de zorgovereenkomst wordt afgesloten. Kind Centraal deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële of onderzoeksdoeleinden, tenzij  bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld en cliënt vooraf expliciet om toestemming gevraagd.  

7. Doorgifte buiten de EER  

Kind Centraal geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische  Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kind Centraal ervoor zorg dat de doorgifte alleen  plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend  beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG).  

8. Bewaren van gegevens  

Kind Centraal bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kind Centraal hanteert in beginsel de  volgende bewaartermijnen:  

— medische gegevens:  

• Wmo: 15 jaar na het einde van de hulpverleningsovereenkomst;  

• Jeugdwet: 20 jaar na het einde van de hulpverleningsovereenkomst; 

— (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  

— bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt  gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.  

9. Datalek 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat  dit de bedoeling is. Kind Centraal heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks  een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de  betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen privacyreglement  

Kind Centraal kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyreglement wordt op de  website van Kind Centraal gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat  u bekend bent met eventuele wijzigingen.  

11. Rechten, vragen en klachten  

U hebt het recht Kind Centraal te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over  te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact  opnemen met Kind Centraal door een e- mailbericht te sturen of te bellen: 

Email: info@kindcentraal.org  

Telefoonnummer: 06 23281755 

Hetzelfde geldt voor vragen of klachten over de wijze waarop Kind Centraal persoonsgegevens verwerkt. Een  klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de  Autoriteit Persoonsgegevens (AP).